ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
               
ตัวบ่งชี้ที่ 1            บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

คำอธิบาย

บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทำ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทำ สามารถนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  การนับจำนวนผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

วิธีการคำนวณ

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
                                                                                                                                                                                X   100
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

หมายเหตุ
                ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีการติดตามซ้ำและรายงานผลที่ติดตามซ้ำเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก โดยผลการสำรวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ
4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ
5. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา
6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ผลการดำเนินงาน
                คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีผลการดำเนินได้ร้อยละ 71.72 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ดังนี้


ลำดับ

ข้อมูล

ผลดำเนินงาน(.พ.ศ/งปม./กศ.)

รวม 3 ปี

2550

2551

2552

 

1

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

1,081

497

505

2,083

2

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

995

472

469

1,936

3

ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ
(ข้อ 2 ´100 ¸ ข้อ1)

92.04

94.96

92.87

92.94

4.

จำนวนผู้ตอบ ลาศึกษาต่อ

26

26

3

55

5.

จำนวนผู้ตอบมีงานทำก่อนเข้าศึกษา

155

8

-

163

6

จำนวนผู้ตอบเกณฑ์ทหาร /ลาอุปสมบท

-

-

-

-

7

จำนวนผู้ตอบยังไม่มีงานทำ

302

147

66

515

8

จำนวนผู้ตอบที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  [ ข้อ 2 –(ข้อ 4+ข้อ 5+ข้อ 6+ข้อ7) ]

512

291

400

1,203

9

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ใช้เป็นตัวหาร [ ข้อ 2 –(ข้อ 4+ข้อ 5+ข้อ 6) ]

814

438

466

1,718

10

ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ใน 1 ปี (ข้อ 8 ´100 ¸ ข้อ9)

62.90

66.44

85.84

70.02

 

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

1

ร้อยละ

-

ร้อยละ 80
(4 คะแนน)

ร้อยละ 70.02
(3.50 คะแนน)

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

จุดแข็ง
-

แนวทางการพัฒนา
-

เอกสารอ้างอิง
                วทท.1.0.1 บทสรุปสำรับผู้บริหารการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2552 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คำอธิบาย
                การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ความสำเร็จ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
                การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กำหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเงื่อนไขที่กำหนด
                บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนำมานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนำมานับได้เฉพาะที่เป็น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
                การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์  โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition)หรือ จัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน  ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ(นอกเหนือจากงานวิจัย)สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น
                - มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
                - การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

เกณฑ์การประเมิน
กำหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้


ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.125

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.

0.75

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.

1.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Jornal Rank : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้


ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.125

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

0.50

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.75

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

* อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา    อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม
* การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่นความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย – ลาว เป็น
* การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเชียน 10 ประเทส (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
* การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว่างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

วิธีการคำนวณ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่                        X   100
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้


กลุ่มสาขาวิชา

 คะแนน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10

การคิดคะแนนระดับคณะให้นำคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับสถาบันให้นำคะแนนมาคิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินได้คะแนนเฉลี่ย 2.95 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ หลักสูตร

คะแนนเฉลี่ย
(จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)

1

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.27

2

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

5.00

3

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

0.78

4

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

5.00

5

หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย

3.75

6

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

0.90

8

รวม

 

9

คะแนนเฉลี่ย (ข้อ 8 ¸จำนวนหลักสูตร)

2.95

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

5

คะแนนเฉลี่ย

-

4 คะแนน

2.95 คะแนน

ไม่บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
-

แนวทางการพัฒนา
-

เอกสารอ้างอิง
วทท.5.0.1             คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ อย่างไม่เป็นทางการของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ


ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
คำอธิบาย
                การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนำไปใช้จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
การนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การนำไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสรรค์ ซึ่งได้นำเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงานอย่างเป็นระบบสามารถนำผลงานและรายงานการดำเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้นำเสนอผลการนำไปใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะเป็นต้น

วิธีการคำนวณ
                                                  ผลรวมของจำนวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์    X   100
                                                                                                    

                                                                 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จำนวน 25 เรื่อง เมื่อคำนวณคะแนนที่ได้จากสูตรจะได้ผลรวมของงานวิจัยเท่ากับร้อยละ 17.30 ดังนี้

วิธีการคำนวณ
                                             ผลรวมของจำนวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์      X   100
                                                                                                                                                          อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด
=                25      *100      
                 144.5
=             ร้อยละ 17.30
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
คะแนนที่ได้         =             ( 5 / 20 ) x .17.30              =   4.33 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

6

ร้อยละ

-

ร้อยละ 16
(4 คะแนน)

ร้อยละ17.30
(4.33 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
-

แนวทางการพัฒนา
-

เอกสารอ้างอิง
วทท.6.0.1             เอกสารสรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
 

คำอธิบาย
                ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา  หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

เกณฑ์การประเมิน
กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้


ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาระดับชาติ

0.50

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

0.75

ตำราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.00

ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิธีการคำนวณ
                             ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ    X   100
                                                                          

                                        จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
                ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดผลรวมถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 12.5  เมื่อคำนวณคะแนนที่ได้เท่ากับ  ร้อยละ 8.65 ดังนี้

การคำนวณ
 ร้อยละของผลงาน             =        ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ    X   100
                                                                                                                                                                      จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด
=             (12.5 / 144.5)  *100                              
=             ร้อยละ 8.65
        
เมื่อใช้การบัญญัติไตรยางค์เทียบคะแนน โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 จะได้คะแนนเท่ากับ                   
=             (5/10)*8.65                                              
=             4.33

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

7

ร้อยละ

-

ร้อยละ 8
(4 คะแนน)

ร้อยละ8.65
(4.33 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
-

แนวทางการพัฒนา
-

เอกสารอ้างอิง
วทท.7.0.1             ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
คำอธิบาย
                การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข็มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตำรา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น

วิธีการคำนวณ

                จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้

 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย             X   100     
       

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด


เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกำหนดร้อยละ 30  เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

                จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้

 ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย             X   100
                           
       จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

                =             (14/16)*100         =             ร้อยละ 87.50

                ซึ่งได้แยกรายละเอียดของโครงการบริการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้        

               

1.จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการ The Green Plan for the Food Service Industry (วทท.8.1.1) ,โครงการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (วทท.8.1.2)
โครงการสวนดุสิตคลินิกเทคโนโลยีด้านอาหาร
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสุพรรณบุรี (วทท.8.1.3),
โครงการเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน    (วทท.8.1.4),
โครงการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย (วทท.8.1.5),
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน    (วทท.8.1.6),
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวพระราชดำริ(วทท.8.1.7),
โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้แหล่งสารสนเทศด้านพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรม (วทท.8.1.8)    รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ
               

2. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยได้แก่ โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ :     ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (วทท.8.2.1),     โครงการสวนดุสิตคลินิกเทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล     และสุพรรณบุรี(วทท.8.2.2), โครงการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย     (วทท.8.2.3),โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน(วทท.8.2.4),โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวพระราชดำริ(วทท.8.2.5),โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้แหล่งสารสนเทศด้านพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรม(วทท.8.2.6)     รวมจำนวนทั้งสิ้น  6 โครงการ 

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

8

ข้อ

-

ร้อยละ 30
(5 คะแนน)

ร้อยละ 87.50
(5 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดอ่อน
โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่สามารถนำไปต่อยอดสู่การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาและขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ได้

แนวทางการพัฒนา
1.ควรมีการพัฒนาการดำเนินการโครงการบริการวิชาการให้สามารถนำไปต่อยอดสู่การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาและขยายผลสู่การเปิดรายวิชาการใหม่ได้
2. ควรมีการดำเนินการโครงการบริการวิชาการที่สามารถต่อยอดสู่หนังสือหรือตำราได้
เอกสารอ้างอิง
วทท. 8.1.1           โครงการ The Green Plan for the Food Service Industry
วทท. 8.1.2           โครงการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
วทท. 8.1.3           โครงการสวนดุสิตคลินิกเทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสุพรรณบุรี
วทท. 8.1.4           โครงการเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน
วทท. 8.1.5           โครงการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย
วทท. 8.1.6           โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
วทท. 8.1.7           โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวพระราชดำริ
วทท. 8.1.8           โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้แหล่งสารสนเทศด้านพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการเรียน                                  การสอนและคุณธรรมจริยธรรม
วทท. 8.2.1           โครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยของหลักสูตรต่างๆ
วทท. 8.2.2           โครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยของหลักสูตรต่างๆ
วทท. 8.2.3           โครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยของหลักสูตรต่างๆ
วทท. 8.2.4           โครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยของหลักสูตรต่างๆ
วทท. 8.2.5           โครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยของหลักสูตรต่างๆ
วทท. 8.2.6           โครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยของหลักสูตรต่างๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
คำอธิบาย
                โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
ประเด็นพิจารณา
                1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
                2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
                3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
                4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
                5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

เกณฑ์การให้คะแนน


1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการดำเนินการโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553
(วทท.9.1.1) คือ โครงการ The Green Plan for the Food Service Industry  เป็นการบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม ระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางพลัด ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ (วทท.9.1.2)และโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัทรักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (วทท.9.1.3) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด และมีการประเมินผลของโครงการตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดโดยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ถึงร้อยละ 90 ทั้ง 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลโครงการในลักษณะความร่วมมือ การปฏิบัติการตามเกณฑ์การให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประโยชน์/ผลกระทบของโครงการอีกด้วย ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 2 โครงการ นำไปสู่แนวทางการพัฒนาโครงการและการให้บริการชุมชนอย่างยั่งยืน (วทท.9.1.4 และ วทท.9.1.5) คือ ระบบ ELS-online (วทท.9.1.6) เป็นการพัฒนาการให้บริการวิชาการสร้าง

 1. ความเข้มแข็งของชุมชนของศูนย์สิ่งแวดล้อมและมีงานวิจัยโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารอย่างยั่งยืนของร้านค้าริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร (วทท.9.1.7) เพื่อขยายผลการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป
 2. โครงการที่ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการ
  The Green Plan for the Food Service Industry  เป็นการบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม ระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางพลัด ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ และโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัทรักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90 ทั้ง 2 โครงการ (วทท.9.2.1 และ (วทท.9.2.2)
 3. การดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง 2 โครงการ มีผู้นำและสมาชิกที่มีการเรียนรู้และเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการ The Green Plan for the Food Service Industry  มีตัวแทนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ร้านเข้าร่วมโครงการด้วยทุกครั้ง (วทท.9.3.1) และโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัทรักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเขาร่วมด้วยทุกครั้ง (วทท.9.3.2)
 4. ตัวแทนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ร้านเข้าร่วมโครงการ The Green Plan for the Food Service Industry  มีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ถังดักไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ (วทท.9.4.1) ส่วนผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของชุมชนสุคันธาราม สร้างกระดิ่งทิ้งขยะ ท่อบำบัดขยะเศษอาหารและใช้ถังดักไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ (วทท.9.4.2) ทั้ง 2 โครงการมีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของร้านอาหารตนเองและของชุมชนตนเอง
 5. โครงการทั้ง 2 โครงการ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน คือ โครงการ The Green Plan for the Food Service Industry ก่อให้เกิดร้านอาหารตัวอย่างที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้กับร้านอาหารอื่นๆได้ (วทท.9.5.1) และโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัทรักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยชุมชนสุคันธารามมีประธานและคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสียได้อย่างเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ (วทท.9.5.2)

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

9

ข้อ

-

4 ข้อ
(4 คะแนน)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีหน่วยงาน บุคลากร และอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก จึงสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน และมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา
-

เอกสารอ้างอิง


วทท.9.1.1

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทท.9.1.2

โครงการ The Green Plan for the Food Service Industry 

วทท.9.1.3

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัท
รักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วทท.9.1.4

สรุปผลโครงการ The Green Plan for the Food Service Industry 

วทท.9.1.5

สรุปผลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัท
รักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วทท.9.1.6

ระบบ ELS-online ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

วทท.9.1.7

ข้อเสนองานวิจัยโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารอย่างยั่งยืนของร้านค้าริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร

วทท.9.2.1

สรุปผลโครงการ The Green Plan for the Food Service Industry 

วทท.9.2.2

สรุปผลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัท
รักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วทท.9.3.1

ภาพถ่ายของการเข้าร่วมกิจกรรมของตัวแทนร้านอาหารของโครงการ The Green Plan for the Food Service Industry 

วทท.9.3.2

ภาพถ่ายของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้นำและคณะกรรมการชุมชนของโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัท
รักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วทท.9.4.1

ภาพถ่ายการใช้ถังดักไขมันของโครงการ The Green Plan for the Food Service Industry 

วทท.9.4.2

ภาพถ่ายการใช้ถังดักไขมัน กระดิ่งทิ้งขยะ และท่อบำบัดขยะเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยหมักของโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัทรักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วทท.9.5.1

แบบประเมินผลโครงการ The Green Plan for the Food Service Industry 

วทท.9.5.2

แบบประเมินผลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสุคันธาราม บริษัทรักลูก และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
คำอธิบาย
                ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตในที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจำต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้

ประเด็นพิจารณา
1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน


1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายและแผนการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (วทท.10.1.1)    และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีอย่างต่อเนื่อง (วทท.10.1.2) เช่นโครงการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตรเข้าฟังธรรมะ    และปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และการมีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคมส่วนร่วม     นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้จัดกิจกรรมการไหว้ครู    ซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมในการเคารพอาจารย์ผู้อบรมและสั่งสอนนักศึกษา ส่วนในระดับหลักสูตร เช่น    หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการปลูกปะการังเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น       ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยโครงการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี


2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจ และจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์     ซึ่งถือว่าได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ (วทท.10.2.1)


3. โครงการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตรเข้าฟังธรรมะ และปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้    ความคิด ทัศนคติ และการมีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคมส่วนร่วม (วทท.10.3.1) และกิจกรรมการไหว้ครู    ซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมในการเคารพอาจารย์ผู้อบรมและสั่งสอนนักศึกษา (วทท.10.3.2)    มีการดำเนินงานสม่ำเสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษาและได้จัดทำรายงานสรุปประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร    แล้วนำผลการสรุปเข้าที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปตามวงจร PDCA (วทท.10.3.3)


4.โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้กับนักศึกษา    สังคม และชุมชน ได้เห็นคุณค่า (วทท.10.4.1)

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

10

ข้อ

-

4 ข้อ
(4 คะแนน)

4 ข้อ
(4 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของสังคม

เอกสารอ้างอิง


วทท.10.1.1

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทท.10.1.2

แผนปฏิบัติราชการที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

วทท.10.2.1

 

วทท.10.3.1

รายงานสรุปประเมินผลโครงการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตรเข้าฟังธรรมะและปฏิบัติธรรม

วทท.10.3.2

รายงานสรุปประเมินผลโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

วทท.10.3.3

รายงานการประชุมสรุปประเมินผลโครงการ

วทท.10.4.1

สรุปประเมินผลโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม


ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คำอธิบาย
                ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรีภาพในบริบทของสิลปะและวัฒนะธรรมสามารถรู้จักเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรย์ที่มีรสนิยม

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ในสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์การให้คะแนน


1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี เช่น
    กิจกรรมการไหว้ครูที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อสืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทย (วทท.11.1.1)     โครงการคุณธรรมนำชีวิตที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่นำนักศึกษาไปปฏิบัติธรรม ณ วัดราชาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของไทย     (วทท.11.1.2) โครงการ “ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์” ที่จัดโดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วทท. 11.1.3) เป็นต้น

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารสถานที่ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ     และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการมีสุนทรียภาพในทางศิลปะและวัฒนธรรม (วทท. 11.2.1)


3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ในสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ     และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่นและส่งผลที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา     (วทท. 11.3.1)


4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพื้นที่ที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีการจัดอย่างสม่ำเสมอ (วทท. 11.4.1)

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในด้านสภาพแวดล้อมระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาโดยมีผลการประเมินสูงกว่า

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (วทท. 11.5.1)

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

11

ข้อ

-

4 ข้อ
(4 คะแนน)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญในการพัฒนาสุนทรียภาพในทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของสังคม

เอกสารอ้างอิง
วทท.11.1.1          สรุปผลกิจกรรมการไหว้ครู
วทท.11.1.2          สรุปผลโครงการคุณธรรมนำชีวิตที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
วทท.11.1.3          สรุปผลโครงการ “ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์” ที่จัดโดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
วทท. 11.2.1         ภาพถ่ายแสดงการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
วทท. 11.3.1         ภาพถ่ายแสดงการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ในสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วทท. 11.4.1         ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีการจัดอย่างสม่ำเสมอ
วทท. 11.5.1         สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในด้านสภาพแวดล้อมระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา


ตัวบ่งชี้ที่  13      : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
น้ำหนัก                 : ร้อยละ 5
คำอธิบาย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจำปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หมายเหตุ : ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี

ประเด็นการพิจารณา

 1. มีการกำหนด ทบทวน  วิสัยทัศน์  นโยบาย  การกำกับดูแลตามหน้าที่ของผู้บริหาร
 2. มีการดำเนินการตามระบบการกำกับดูและ  สร้างการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็น  เช่น  การจัดประชุมบุคลากรทั่วทั้งองค์กร  อย่างน้อย 2 ครั้ง  ต่อมีการศึกษา
 3. มีการติดตามผลการดำเนินงาน  ตามภารกิจหลัก
 4. มีนโยบายที่กำหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นระบบ

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา  2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยเฉลี่ยเท่ากับ n/a คะแนน (รอผลของคะแนน)

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย
ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

13

คะแนน

-

  ผลประเมิน= 4
(4 คะแนน)

ผลประเมิน= n/a
(n/a คะแนน)

n/a

แนวทางการพัฒนา
-

รายการหลักฐาน
วทท.13.0.1          แบบสอบถามการประเมินคณบดี
วทท.13.0.2          รายงานผลการดำเนินงานและผลการตรวจประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
คำอธิบาย
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสำเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์การพิจารณา
กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้


        วุฒิการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารย์

0

2

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

3

6

รองศาสตราจารย์

3

5

8

ศาสตราจารย์

6

8

10

วิธีการคำนวณ
                                                ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ         x              100
                                                                                                                                          

                                                                      จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
                ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

                                                  ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ         x              100
                                                                                                                                                                                                                จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

 

 

(1x0)+(82.5*x2)+(20.5**x5)+(1x1)+(9x3)+(5x6)+(0x3)+(2x5)+(4x8) = 367.5

 

 

125

 

=              367.5 / 125           =   2.94

เทียบค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  (2.94 / 6) x 5 ได้เท่ากับ   2.45   คะแนน

หมายเหตุ * คือ อาจารย์ที่มีระดับปริญญาโท เริ่มปฏิบัติราชการ 1 พ.ย. 53 คือ น.ส.ปาริฉัตร  องอาจบริรักษ์ นับเป็น 0.5
** คือ อาจารย์ที่มีระดับปริญญาเอก เริ่มปฏิบัติราชการ 1 ธ.ค. 53 คือ ดร.วาศนศักดิ์  ลิ้มควรสุวรรณ นับ 0.5

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

14

ดัชนีคุณภาพ

-

4.8
(4 คะแนน)

 2.94
(2.45 คะแนน)

ไม่บรรลุเป้าหมาย

จุดอ่อน
                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังขาดอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

แนวทางการพัฒนา
ควรสนันสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ควบคู่ไปกับการทำวิจัย รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระดับปริญญาเอก

 

รายการหลักฐานอ้างอิง
วทท.14.0.1          ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
คำอธิบาย
                ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า  “..ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่

เกณฑ์การให้คะแนน
                ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

หมายเหตุ
ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
- ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
- ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553
- ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555 , 2554 และ 2553

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่น เดียวกับการประเมินภายนอก)

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ดังนี้

                ผลประเมิน ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.

ลำดับ

ตัวบงชี้ สกอ.

คะแนนประเมิน

 

ลำดับ

ตัวบงชี้ สกอ.

คะแนนประเมิน

1

สกอ. 1.1

5.00

 

12

สกอ. 4.1

5.00

2

สกอ. 2.1

5.00

 

13

สกอ. 4.2

5.00

3

สกอ. 2.2

3.93

 

14

สกอ. 4.3

5.00

4

สกอ. 2.3

1.40

 

15

สกอ. 5.1

5.00

5

สกอ. 2.4

5.00

 

16

สกอ. 5.2

5.00

6

สกอ. 2.5

5.00

 

17

สกอ. 6.1

5.00

7

สกอ. 2.6

5.00

 

18

สกอ. 7.1

5.00

8

สกอ. 2.7

5.00

 

19

สกอ. 7.2

5.00

9

สกอ. 2.8

4.00

 

20

สกอ. 7.3

-

10

สกอ. 3.1

5.00

 

21

สกอ. 7.4

5.00

11

สกอ. 3.2

5.00

 

22

สกอ. 8.1

-

 

 

 

 

23

สกอ. 9.1

5.00

 

 

 

 

คะแนนรวม

99.33

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ย

4.73

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

15

ค่าเฉลี่ย

-

4.0
(4 คะแนน)

4.73
(4.73 คะแนน)

บรรลุ
เป้าหมาย

 

เอกสารอ้างอิง
วทท.15.0.1          ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

คำอธิบาย
                พิจารณาผลการดำเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานของสถาบันนั้น

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสถาบัน ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน


1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น     จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการศึกษาและกิจกรรมการบริการวิชาการในระดับประเทศและระดับภูมิภาค (วทท.17.1.1)     โดยการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยผ่านนิทรรศการหรือเวทีระดับชาติ กล่าวคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในด้านต่าง ๆ     และในด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่ได้เผยแพร่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประจำทุกปี      ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเป็นจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนการเป็นเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      (วทท.17.1.2)   

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์     โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผู้เรียน     มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่เป็นจุดเด่นและความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่     การจัดกิจกรรมภายใต้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้หลักสูตร  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     และศูนย์สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ      การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  และการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ ให้นักเรียน นักศึกษา     องค์กรภาครัฐ  เอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมผลงาน  ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2548-2553     ภายใต้โครงการเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยในการดำเนินงานนั้น     ได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ  อย่างชัดเจน  (วทท.17.2.1-วทท. 17.2.2)


3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามจุดเน้นจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ฯ    โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมภายใต้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ 4.77 คะแนน   (วทท.17.3.1)


4. จากการดำเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น และความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำให้มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น   และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยผู้เข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมและนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์ฯ   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียน ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่   ดังแสดงในรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการจัดทำขึ้น (วทท.17.4.1) นอกจากนี้แล้ว    การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้นำไปสู่การเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรขึ้น ได้แก่   ความร่วมมือทางด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมระหว่างบริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด   และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับ ศูนย์สิ่งแวดล้อม  ในโครงการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ (วทท.17.4.2)


5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่นที่กำหนด  คือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัยผ่านนิทรรศการหรือเวทีระดับชาติ     และจากการที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ปฏิบัติตามจุดเน้นและจุดเด่นด้านนี้ จึงทำให้หน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ     ศูนย์สิ่งแวดล้อม เกิดเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ได้รับการยกย่องจากบริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียลอินโนเวชั่น จำกัด     ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกันในโครงการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์ ส่วนพระมหากษัตริย์ ชุมชนสุคันธาราม     ชุมชนตรอก ต้นโพธิ์ และชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ว่าเป็นหน่วยงานแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีด้านการดูแล ให้ความสำคัญ      สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคม (วทท.17.5.1)

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

17

ข้อ

-

4 ข้อ
(4 คะแนน)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
-

แนวทางการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาหรือต่อยอดการดำเนินการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

เอกสารอ้างอิง
วทท. 17.1.1         แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วทท.17.1.2          รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๔
วทท. 17.2.1         ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
วทท. 17.2.2         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกลยุทธ์
วทท. 17.3.1        ตารางสรุปผลความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
วทท. 17.4.1         รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2553  
วทท. 17.4.2       บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานระดับภาคีระหว่าง สถาบันรักลูก บริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด กับ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในโครงการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์
วทท.17.5.1          หนังสือยกย่องของบริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด

รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น


ทั้งนี้ประเด็นเรื่องที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดำเนินการในแต่ละเรื่องนั้นต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
1. การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน


1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 18.1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการดำเนินได้ 4 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคมในด้านอุบัติภัย     ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2553 (วทท.18.1.1.1) โครงการที่ดำเนินการคือ     โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย (วทท.18.1.1.2) ซึ่งจัดขึ้นโดยให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม     เพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     (วทท.18.1.1.3)


2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจ และจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์    ซึ่งถือว่าได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ (วทท.18.1.2.1)


3.โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย    โดยหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัยเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเป็นโครงการที่แสดงถึงการเตรียมพร้อมและสร้างความตระหนักในด้านอัคคีภัยให้กับบุคลากร     นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ (วทท.18.1.3.1)


4.โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย โดยหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย    มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคมโดย    มีการเผยแพร่ให้ชุมชนโดยรอบได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติภัย    สร้างให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียในหลายประเด็น    และได้จัดทำรายงานสรุปประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (วทท.18.1.4.1)    และหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัยได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงงานการป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปตามวงจร    PDCA (วทท.18.1.4.2)

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 18
ประเด็นที่ 1

ข้อ

-

4/5 ข้อ
(4 คะแนน)

4/5 ข้อ
(4 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการให้ความสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาของสังคมด้านต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา
ควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีความยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง


วทท.18.1.1.1

แผนปฏิบัติราชการที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

วทท.18.1.1.2

โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย

วทท.18.1.1.3

รายงานการประชุมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทท.18.1.2.1

 

วทท.18-1.3.1

โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย

วทท.18-1.4.1

รายงานสรุปประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย

วทท.18-1.4.2

รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัยตามวงจร PDCA

 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 เรื่อง สุขภาพและเศรษฐกิจ ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
คำอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาเลือกดำเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรักชาติ บำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 เรื่องอุบัติภัยในโครงการ  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัยคำอธิบาย

                สถาบันอุดมศึกษาเลือกดำเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรักชาติ บำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบาย

ฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
                ทั้งนี้ประเด็นเรื่องที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดำเนินการในแต่ละเรื่องนั้นต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
1. การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน


1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งชี้ที่ 18.2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีผลการดำเนินได้ 4 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในด้านสุขภาพและจิตสาธารณะ      โดยมีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า (วทท.18.2.1.1)      ที่จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      โดยมีการสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพของประชาชนและประสานการดำเนินงานกับกลุ่มแม่บ้าน      และนำปัญหาที่ได้มาวินิจฉัย และวางแผน ออกแบบกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการนี้ดำเนินงาน ณ จังหวัดพัทลุง โดยมี      ดร.จิราภรณ์  ทองตัน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง      บรรยายและสาธิตวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรำข้าวสังข์หยดให้กับกลุ่มแม่บ้าน  ประชาชนในพื้นที่      จะเห็นว่าบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำข้าวสังข์หยดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง      เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในการสร้างอาชีพ      โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       (วทท.18.2.1.2)


2.ร้อยละ 80 ของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจ และจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์    ซึ่งถือว่าได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ (วทท.18.2.2.1)


3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ    คณะฯ ได้ถ่ายทอดการเพิ่มมูลค่าสินค้า     มีการเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และจิตสาธารณะ    และได้จัดทำรายงานสรุปประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (วทท.18.2.3.1)    แล้วนำผลการสรุปเข้าที่ประชุมเพื่อการนำองค์ความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ ปรับปรุงงานการป้องกัน    แก้ปัญหาของสังคมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปตามวงจร PDCA (วทท.18.2.3.2)


4.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดที่จัดขึ้นมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม     กล่าวคือโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง  เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนและสังคม (วทท.18.2.4.1)

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้


ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2552

เป้าหมาย ปีการศึกษา
2553

ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

การบรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 18
ประเด็นที่ 2

ข้อ

-

4/5 ข้อ
(4 คะแนน)

4/5 ข้อ
(4 คะแนน)

บรรลุเป้าหมาย

 

จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการให้ความสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาของสังคมด้านต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา
ควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีความยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง


วทท.18-2.1.1

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

วทท.18-2.1.2

เล่มวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วทท.18.2.2.1

 

วทท.18-2.3.1

รายงานสรุปประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

วทท.18-2.3.2

รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

วทท.18-2.4.1

เล่มวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า